Menu

"Al Molinar, Port Petit" demana la retirada definitiva del projecte d'ampliació del Port del Molinar

22 gener, 2015 - Documentos, Estatal, Moviments Socials

Perquè és il·legal i nociu per als interessos generals de la ciutat
El projecte d’ampliació és il·legal perquè no està contemplat en el Pla Director de Ports. A més, l’Ajuntament ja ha dit públicament que el projecte d’ampliació és inassumible per a la ciutat i els seus impactes paisatgístics, urbanístics, ecològics i socials serien molt negatius.
Demanem la continuïtat del passeig de vianants
Les entitats que integren la campanya: Salvem Es Molinar, ARCA, GOB, Vogar i Ciar, Amics de la Terra i Greenpeace, sempre hem defensat que es continuïn el passeig de vianants, com recull l’informe tècnic municipal.
Ens oferim a treballar conjuntament per millorar la primera alternativa plantejada per l’informe municipal
L’alternativa a l’ampliació del port que defensa la campanya “Al Molinar, Port Petit” s’ajusta a la primera alternativa apuntada en l’informe tècnic municipal, però conservant amarratges, i és per això que proposem caminar per arribar a una solució consensuada.
Atenent a l’informe tècnic presentat fa un mes, tan sols la primera alternativa, però millorada, reuneix les característiques necessàries de la millor solució:

– Aconseguir la continuïtat del passeig de vianants.

– Conservar les dimensions del Port per conservar el principal valor de la zona: el paisatge i l’encant de passejar enganxats al mar.

– Consens ciutadà i polític.

La nostra alternativa: rehabilitació sense creixement
Des de la campanya proposem treballar sobre la primera alternativa presentada en l’informe tècnic i que coincideix, en alguns punts, amb les demandes que des de “Al Molinar, Port Petit”, defensem:
1. Mantenir un port que preservi l’estada d’embarcacions tradicionals, com llaüts i petites embarcacions, moltes d’elles actualment de residents del barri, conservant l’eslora màxima actual i sota calat. Limitant l’ús del port en funció de les condicions meteorològiques, com ha estat sempre.
2. Millorar l’oferta de restaurant, bar i serveis, ampliant a una oferta complementària del port basada en:

– Oferta d’esports nàutics de baix impacte i calat com: Wind surf, piragüisme, pàdel surf, i que possibiliti la promoció de la vela lleugera amb i de la vela adaptada.

– Oferta per visitar i conèixer oficis tradicionals, part de la nostra història marina, com: “Mestres d’aixa, Mestres de Xarxes, arts de pesca tradicionals”.

– Oferir sortides recreatives, navegació a vela llatina, etc.

– Activitats vinculades al patrimoni nàutic i al turisme

– Activitats escolars coneixement del medi, història, etc.

3.    Aconseguir la continuïtat del passeig per a vianants amb un projecte que respecti al màxim l’estructura natural de la cala on està ubicat el Port.
Volem una solució de consens: l’Ajuntament ha de seguir jugant un paper fonamental
El Molinar és vital per a la Ciutat de Palma. Sens dubte, un port centenari, que explotat amb intel·ligència, podria oferir una oferta turística i local original i diferent, afavorint un turisme de qualitat i reactivant l’activitat econòmica del port.
Per aconseguir aquest objectiu de consens hem de partir de la premissa de mantenir les dimensions i l’estètica actual, rehabilitant i ordenant les instal·lacions existents.
Persona de contacte: Pedro Martínez (646 354 977)
_________________________________________________
“AL MOLINAR, PORT PETIT” PIDE LA RETIRADA DEFINITIVA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DEL MOLINAR
Porque es ilegal y nocivo para los intereses generales de la ciudad
El proyecto de ampliación es ilegal porque no está contemplado en el Plan Director de Puertos. Además, el Ayuntamiento ya ha dicho públicamente que el proyecto de ampliación es inasumible para la ciudad y sus impactos paisajísticos, urbanísticos, ecológicos y sociales serían muy negativos.
Pedimos la continuidad del paseo peatonal
Las entidades que integran la campaña: Salvem Es Molinar, ARCA, GOB, Vogar i Ciar, Amics de la Terra y Greenpeace, siempre hemos defendido que se continúen el paseo peatonal, igual que recoge el informe técnico municipal.
Nos ofrecemos a trabajar conjuntamente para mejorar la primera alternativa planteada por el informe municipal
La alternativa a la ampliación del puerto que defiende de la Campaña “Al Molinar, Port Petit” se ajusta a la primera alternativa apuntada en el informe técnico municipal, pero conservando amarres y es por ello que proponemos caminar hacia una solución consensuada.
Atendiéndonos al informe técnico presentado hace un mes, tan solo la primera alternativa pero mejorada reúne las características necesarias de la mejor solución:

– Conseguir la continuidad del paseo peatonal

– Conservar las dimensiones del Puerto para conservar el principal valor de la zona: el paisaje y el encanto de pasear pegados al mar

– Consenso ciudadano y político.

Nuestra alternativa: rehabilitación sin crecimiento
Desde la campaña proponemos trabajar sobre la primera alternativa presentada en el informe técnico y que coincide, en algunos puntos, con las demandas que desde “Al Molinar, Port Petit”, defendemos:
1. Mantener un puerto que preserve la estancia de embarcaciones tradicionales, como llaüts y pequeñas embarcaciones, muchas de elles actualmente de residentes del barrio, conservando la eslora máxima actual y bajo calado. Limitando el uso del puerto en función de las condiciones meteorológicas, como ha sido siempre.
2. Mejorar la oferta de restaurante, bar y servicios, ampliando a una oferta complementaria del puerto basada en:

– Oferta de deportes náuticos de bajo impacto y calado como: Wind surf, piragüismo, pádel surf, y que posibilite la promoción de la vela ligera con y de la vela adaptada.

– Oferta para visitar y conocer oficios tradicionales, parte de nuestra historia marina, como: “Mestres d’aixa, Mestres de xarxes, artes de pesca tradicionales”.

– Ofertar salidas recreativas, navegación a vela latina, etc.

– Actividades vinculadas al patrimonio náutico y al turismo

– Actividades escolares conocimiento del medio, historia, etc.

3.    Conseguir la continuidad del paseo para peatones con un proyecto que respete al máximo la estructura natural de la cala donde está ubicado el Puerto.
Queremos una solución de consenso: el Ayuntamiento debe seguir jugando un papel fundamental
El Molinar es vital para la Ciudad de Palma. Sin duda, un puerto centenario, que explotado con inteligencia, podría ofrecer una oferta turística y local original y diferente, favoreciendo un turismo de calidad y reactivando la actividad económica del puerto.
Para lograr este objetivo de consenso tenemos que partir de la premisa de mantener las dimensiones y la estética actual, rehabilitando y ordenando las instalaciones existentes.
Persona de contacto: Pedro Martínez (646 354 977)

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.