Menu

ATTAC presenta una querella criminal contra les agències de qualificació

21 abril, 2011 - ATTAC Mallorca, Portada

Standard and Poor´s, Moody´s i Fitch RatingsCarlota Corrales / María Ángela Llull – ATTAC Mallorca
Davant aquest fet insòlit, almenys a Europa, no está de més recordar què són aquestes agències, revisar la seva trajectòria i investigar les seves vinculacions.
Les agències de qualificació són uns organismes la funció dels quals és avaluar la solidesa financera d’un Estat o d’una empresa, qualificant-los amb una nota concreta a partir d’una escala establerta prèviament. D’acord amb aquesta nota, les agències determinen les seves previsions sobre la capacitat de pagament del deute adquirit per una empresa o un Estat. Actualment, les principals agències de qualificació són Moody’s, Standard&Poor’s i Fitch.
Per tal de conèixer la seva trajectòria i saber quin ha estat i quin és el seu paper dins la crisi econòmica actual, hem de referir-nos a dos moments. Segons G. Pisarello i J. Asens, l’any 2001, amb el “boom” immobiliari, “el negoci de les agències consistí en qualificar a l’alça … diferents productes financers dels seus clients. Molts d’aquests productes eren hipoteques brossa i actius tòxics sense suport real. Tanmateix les agències els atorgaren la màxima qualificació, facilitant així la seva difusió dins els mercats secundaris.” Aquestes operacions varen permetre a executius d’entitats tan conegudes com Enron o Lehman Brothers i a inversors de la casta d’un Bernard Madoff, enriquir-se d’una manera escandalosa.
Com a conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària, els estats es creuen obligats a rescatar les banques privades, involucrades –com és ben sabut- en l’esmentada bombolla. Aquest fet ha augmentat l’elevat nivell d’endeutament al qual havien arribat els Estats degut a la seva –sovint irresponsable- política inversionista.
I és ara quan, per segona vegada, les agències tornen a intervenir per avaluar la solvència d’un país ( o d’una regió, d’un municipi)…
La situació no deixa de ser sorprenent ja que la crisi econòmica actual, en la qual el paper de les agències ha estat determinant (el Congrés dels Estats Units les n’ha proclamat, sense embuts, culpables- “els errors de les agències de qualificació creditícia foren engranatges essencials en la maquinària de la destrucció financera”-) no només ha posat en entredit la seva tasca i el rigor de les seves anàlisis, sinó fins i tot la seva rectitud legal: a la vegada que propiciaven l’enriquiment desmesurat dels seus executius, condemnaven a l’atur i a la pèrdua de la vivenda a milers de famílies.
Però malgrat la seva merescuda pèrdua de credibilitat, avui, sense cap tipus de control ni de regulació, segueixen tenint una gran influència en els mercats i són elements determinants per a la valoració dels deutes públics d’alguns governs, valoració que condiciona, està de fet condicionant, les actuacions dels eventuals inversos i/o compradors. I aquí la seva actuació ho és tot menys imparcial: “la duresa exhibida amb deutes com el grec, espanyol o portuguès contrasta amb la laxitud amb què es jutgen d’altres” (Pissarello i Asens) per exemple, els països anglosaxons o França, països amb els quals les agències es senten més vinculades ideològicament o per interessos financers.
És interessant recordar alguns dels seus principals accionistes: Warren Buffet, Bill Gates (Moody’s), McGraw Hill (Standard and Poor’s), el francès Ladreit de Lacharrière (Fitch) tots ells lligats als grans poders econòmics, polítics i financers, tan coneguts, irònicament, per la seves actuacions filantròpiques i altruistes…
Attacpresenta una querella criminal contra las agències de qualificació
Davant aquest fet insòlit, almenys a Europa, no està de més recordar què són aquestes agències, revisar la seva trajectòria i investigar les seves vinculacions.
Les agències de qualificació són uns organismes la funció dels quals és avaluar la solidesa financera d’un Estat o d’una empresa, qualificant-los amb una nota concreta a partir d’una escala establerta prèviament. D’acord amb aquesta nota, les agències determinen les seves previsions sobre la capacitat de pagament del deute adquirit per una empresa o un Estat. Actualment, les principals agències de qualificació són Moody’s, Standard&Poor’s i Fitch.
Per tal de conèixer la seva trajectòria i saber quin ha estat i quin és el seu paper dins la crisi econòmica actual, hem de referir-nos a dos moments. Segons G. Pisarello i J. Asens, l’any 2001, amb el “boom” immobiliari, “el negoci de les agències consistí en qualificar a l’alça … diferents productes financers dels seus clients. Molts d’aquests productes eren hipoteques brossa i actius tòxics sense suport real. Tanmateix les agències els atorgaren la màxima qualificació, facilitant així la seva difusió dins els mercats secundaris.” Aquestes operacions, sensecaptipus de control ni regulació, varen permetre als seus executius i als d’entitats tan conegudes com Enron o LehmanBrothers i a inversors de la casta d’un Bernard Madoff, enriquir-se d’una manera escandalosa.
Com a conseqüència de l’esclat de la bombolla immobiliària, els estats es creuen obligats a rescatar les banques privades, involucrades –com és ben sabut- en l’esmentada bombolla. Aquest fet a la vegada ha augmentat l’elevat nivell d’endeutament al qual havien arribat els Estats degut a la seva –sovint irresponsable- política inversionista.
I és ara quan, per segona vegada, les agències tornen a intervenir per avaluar la solvència d’un país ( o d’una regió, d’un municipi)..
La situación no deixa de ser sorprenentja quela crisieconòmica actual, en la qual el paper de les agències ha estatdeterminant (el CogrésdelsEstatsUnits les n’ ha proclamat,senseembuts, culpables -“elserrors de les agències de qualificaciócreditíciaforenengranatgesesencials en la maquinària de la destrucciófinancera”-)no només ha posat en dubte la seva tasca i el rigor de les seves análisis, sinófins i tot la seva rectitud legal: a la vegada que propiciavenl’enriquimentdesmesuratdelsseusexecutius i els de les entitatsa elles vinculades, condemnaven a l’atur i a la pèrdua de la vivenda a milers de famílies.
Peròmalgrat la sevamerescudapèrdua de credibilitat, avuisegueixentenint una gran influència en elsmercats i sónelementsdeterminants per a la valoraciódelsdeutespúblicsd’algunsgoverns, valoració que condiciona, està de fet condicionant, les actuacions dels eventuals inversos i/o compradors. I aquí la sevaactuacióhoéstotmenys imparcial: “la duresa exhibidaambdeutescom el grec, espanyol o portugués contrasta amb la laxitud ambquè enjutgend’altres”(Pissarello i Asens) (païsosanglosaxons, França) ambelsquals les agències es sentenmésvinculadesideològicament o per interesosfinancers.
És interesant recordar alguns dels seus principals accionistas: Warren Buffet, Bill Gates(Moody’s), McGrawHill (Standard andPoors), el francésLadreit de Lacharrière(Fitch)…, tots ells lligats als grans poders econòmics, polítics i financers, tan coneguts, irònicament, per la seves actuacions filantròpiques ialtruïstes…

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.