Menu

Contra una universitat elitista, Wert hauria de dimitir!

19 maig, 2014 - Educació, Opinió, Serveis Públics

Lluís BallesterEl Periscopi
El dimecres 14 hem conegut la reacció del ministre José Ignacio Wert al comunicat conjunt dels rectors de les universitats de tot l’Estat. Ha dit directament que els rectors diuen mentides i utilitzen arguments sense fonament. L’arrogància del ministre ja supera tot límit. Sembla estar convençut de ser l’únic en possessió de la veritat.
El document dels rectors fins i tot és moderat, com correspon a un organisme com la CRUE que inclou tendències molt diverses. Si han arribat a un acord de mínims, expressat en el document, és perquè els arguments són molt consistents i parlen d’una realitat punyent. Si fan una sèrie de demandes és perquè no hi ha cap dubte de la necessitat. Els rectors de les universitats públiques espanyoles varen subscriure un manifest en què exigien al Govern la fi de les mesures d’austeritat aplicades per Reial decret en 2012 sobre l’àmbit educatiu, la recuperació del “sentit” de l’equitat en les beques i d’uns preus públics de matriculació “accessibles i raonables”.
El document, difós per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) demana la revocació del Reial Decret de Mesures Urgents de Racionalització de la Despesa Pública en l’Àmbit Educatiu, en el qual es recollien retallades que “eren excepcionals i es van justificar per la conjuntura econòmica del moment”. “Davant les afirmacions d’una perspectiva de millora econòmica a Espanya, demanem la supressió de les que vagin més enllà d’un estalvi racional i una gestió eficient i austera, en el marc dels criteris pressupostaris que es fixen”, diuen els rectors.
Segons expliquen els rectors, aquella norma que va modificar la Llei Orgànica d’Universitats, “va afectar aspectes tan sensibles com els preus públics i l’organització de l’activitat docent” i els pressupostos aprovats a partir de la norma “han afectat els salaris, els drets laborals i les expectatives professionals de tots els empleats públics i, per tant, també als empleats de les universitats”.
Els preus públics de matrícula a les universitats han de ser accessibles i raonables en tots els nivells formatius. S’ha de recuperar el sentit de les beques i ajudes com a garantia de l’equitat. Ha de tornar l’autonomia de gestió de l’activitat docent i investigadora de les universitats”, reclamen els rectors.
En aquest sentit, denuncien que la nova regulació de les beques ha canviat “la seva naturalesa de dret per la d’una ajuda per la qual competeix, amb requisits acadèmics endurits que pateixen els que més les necessiten”, mentre les ajudes Erasmus “han restringit també els seus criteris de concessió en els últims dos anys”.
En recerca, assenyalen que “el menor pressupost i la seqüència de les convocatòries aplicades pel Govern d’Espanya i per alguns governs autonòmics han comportat una elevada retallada efectiva de conseqüències irreparables per a molts grups d’investigació”, en un “enteniment de la R + d + i com una despesa i no com una inversió” que, segons afirmen, “contrasta amb la política dels països més avançats”.
El document també diu que els rectors consideren “especialment doloroses i difícilment justificables, pel seu mínim impacte econòmic, les mesures que afecten els joves. L’increment dels preus públics dels graus i, molt per sobre d’ells, el dels màsters, afecta les possibilitats formatives dels nostres joves en un moment especialment negatiu per a l’ocupació”, denuncia el manifest de la CRUE.
A més, diu que “retallen les perspectives dels professors universitaris en la seva carrera acadèmica i minen la motivació per a la millora permanent en docència i investigació”. “Les limitacions normatives han provocat que les plantilles de professors, investigadors i personal d’administració i serveis s’hagen omplert de figures i places interines i precàries, algunes recorregudes pel mateix Govern, que resulten inadequades per a la funció universitària, docent, investigadora i de gestió”, apunten els rectors.
En la seva opinió, “ha de ser possible” que les universitats configuren ordenadament les seves plantilles, “amb fórmules de renovació i promoció ajustades a la seva realitat i a la seva planificació estratègica”. “S’ha de reprendre el suport a la recerca i a la innovació per tornar a un camí de creixement, basat en el coneixement i l’especialització intel·ligent i sostenible, que eviti la pèrdua de talent i aprofiti la formació proporcionada”, reivindiquen els rectors.
A un article recent a El Periscopi (“Com és la UIB 35 anys després de la seva fundació?”), ja vaig explicar com era de greu la situació del personal de la UIB. Les dades mostraven les dimensions de la precarització, situació que és un exemple del que passa al conjunt de l’Estat i que Wert ignora descaradament. Deia en aquell article: “Des de 2003-2004 a 2012-2013 ha augmentat el professorat contractat amb dedicacions moltes vegades de només unes hores i retribucions molt reduïdes (associats, ajudants i altres) de 196 a 630 persones, mentre el professorat numerari (funcionaris de diverses categories) de 572 a 525 persones. És cert que si calculam el conjunt d’hores dedicades, sumant les hores que fan uns i altres, llavors hi ha una dotació equivalent a la de 2003-04, però més precaritzada.”
Quina és l’estratègia d’aquest Govern, pel que fa a les universitats? Crec que l’estratègia és clara: a mig i llarg termini volen promoure les universitats privades, és a dir, promoure una universitat elitista que expulsi les classes populars dels estudis superiors, promoure una universitat que ignori el pensament crític característic del coneixement científic. Wert ha de dimitir i hem de tornar a aconseguir una universitat autènticament democràtica i avançada.
 

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.