Menu

Deu raons per dir "no" al pla de carreteres

6 novembre, 2009 - Articles

Martí Canyelles – ATTAC Mallorca
Era el 1979 quan el malaurat geògraf Albert Quintana explicava el territori mallorquí com a fruit d’uns desequilibris econòmics que generaven diferents tipologies de poblament: ciutats, pobles-dormitori, pobles industrials, zones turístiques perifèriques… i que imposaven desplaçaments obligats de la població, diaris i estacionals.
Trenta anys després, aquest desequilibri territorial no ha fet més que aprofundir-se i agreujar-se, al mateix temps que desapareixien les formes de vida i de producció tradicionals: en primer lloc, la pagesia, però també els petits comerços familiars, les ocupacions autònomes i la diversificació de la producció.
El Pla Director de Carreteres, elaborat durant el govern PP i recuperat per l’actual govern pretén ésser una resposta a aquesta realitat de desequilibris regionals i facilitar els desplaçaments massius de la població. Incorpora uns exhaustius estudis estadístics de demografia, sectors econòmics, centres comercials etc….
El que passa, és que les dades estadístiques són una doble arma: es poden utilitzar per a compensar i reconduir una realitat o com a eina per a justificar unes actuacions, moltes vegades decidides “a priori”.
Per què deim no al Pla de Carreteres?
1.- Perquè fomenta encara més els desplaçaments de població en automòbil.
Fins ara s’havia anat configurant una zona residencial entorn a Palma i pobles propers. El Pla converteix tota Mallorca en una gran zona periurbana residencial. El seu objectiu és facilitar els desplaçaments diaris lloc d’habitatge – lloc de treball – lloc de compra – lloc d’oci, augmentat per tant la circulació en automòbils de manera exagerada.
2.- Perquè consumeix territori i destrueix el paisatge
La comarca del Pla de Mallorca és el darrer reducte de l’activitat agrícola i conserva amples espais rurals dedicats a activitats agrícola-ramaderes tradicionals. Un paisatge – mosaic de petits camps de sementers, figuerals, garriga, horta …….
La Serra de Tramuntana no ha sofert encara els impactes urbanístics –llevat de punts molt concrets-. Les carreteres suposaran un important increment de l’afluència de gent, amb el conseqüent impacte mediambiental sobre els ecosistemes naturals i a mitjan termini faciliten la seva urbanització.
3.- Perquè genera desequilibris econòmics i destrueix les formes de vida tradicionals
Els pobles, a més de nuclis d’activitat agrària, s’han caracteritzat per mantenir fins ara formes de producció autònomes, en petites empreses artesanals, comerços, botigues… que permetien a les families cobrir les seves necessitats dins el seu entorn natural.
Una de les justificacions que explícitament justifica el Pla és la necessitat de facilitar els accessos a les grans superfícies. On estan sinó situats els grans comerços? I a qui beneficien?
4.- Perquè a mitjan termini destrueix el turisme alternatiu.
Quants turistes –i mallorquins- no practiquen el ciclisme sobre les nostres carreteres?
Quan es parla de reconversió turística, de la necessitat de superar l’estacionalitat del turisme de “sol y playa”, per fomentar un turisme de més qualitat, més rendible i menys agressiu amb els recursos naturals, el paisatge esdevé un valor de primer ordre.
5.- Perquè fomenta la contaminació
Quan encara no s’ha fet un Pla Territorial satisfactori que doni solucions a la mobilitat de població, fixant actuacions prioritàries de foment del transport públic, i deixant el transport privat com a solució marginal.
En uns moment en que els estats de la Unió Europea s’han compromès a reduir les emissions de CO i d’energia. Quina és la nostra contribució a la lluita contra el Canvi Climàtic?
6.- Perquè és un model desenvolupista
Que continua amb el model de creixement accelerat i absurd dels anys anteriors.
Quan la crisi econòmica està colpejant intensament les economies familiars. Aquesta crisi, contràriament al que ens volen fer creure els polítics és una crisi estructural, que fa inajornable un nou model econòmic que compensi desigualtats i sigui més respectuós amb els recursos naturals. Oblidar això és una greu irresponsabilitat dels polítics.
7.- Perquè és una tudada de diners
Quan els mallorquins devem més de 3.000 milions d’euros….
Dos mil milions d’euros en carreteres, que s’haurien de destinar a compensar les desigualtats econòmiques i a fomentar polítiques socials: medicina pública, educació pública, transport públic…
8.- Perquè no arregla despropòsits anteriors
Els greus problemes provocats per les autopistes, les zones inundades com a conseqüència de la interrupció de cursos d’aigua, els camins tallats, els passos subterranis que s’inunden ….. Quan encara no s’han connectat els polígons industrials de Santa Maria, Consell, Binissalem … amb l’autopista, el trànsit rodat intensiu, els camions d’elevat tonatge i les mercaderies perilloses segueixen fluint per les velles carreteres, travessant pobles….
9.- Perquè destrueix el patrimoni cultural mallorquí
de parets de pedra seca i de marjades amb segles d’antiguitat, de l’entramat de camps i de camins que comuniquen les petites propietats agràries
10.- Perquè seguim en mans de polítics presumptes corruptes
Ni un “loco” deixaria els seus negocis en mans de gerents implicats en casos de corrupció. Fins que els tribunals no resolguin, el cessament d’aquests polítics ha d’ésser una condició prèvia a l’aprovació de qualsevol projecte.
I finalment, jo m’opòs a aquest pla de carreteres perquè estim aquesta meva, malmenada, dissortada terra.
I qui estima Mallorca, no la destrueix

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.