Menu

Estadístiques que no són una felicitació nadalenca

28 desembre, 2015 - Estatal, Opinió

Rafel Borràs El Periscopi
L’any 2015 s’apropa al seu final i al calendari anual d’estadístiques públiques li queden cada dia menys fulles. Però, com és habitual, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) es reserva alguns lliuraments importants per a aquests últims dies de l’any. En aquest sentit, abans-d’ahir es va publicar “L’Ocupació de les Persones amb Discapacitat” amb dades corresponents a 2014, i ahir es va fer públic l’avanç de resultats de l’Enquesta d’Inserció Laboral de Titulats Universitaris 2014.
El primer d’aquests treballs és una explotació de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i de la Base Estatal de Persones amb Discapacitat, i incorpora, a més, dades sobre mesures de foment de l’ocupació, procedents de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), informació sobre percepció de prestacions, procedent del Registre de Prestacions Socials Públiques de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), i dades sobre dependència del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). És, per tant, un treball de síntesi molt consistent que ens aporta abundant informació sobre la situació laboral i social del col·lectiu de persones amb discapacitats. Pel que fa referència a les Illes Balears, anoteu, com a informació laboral que consider més rellevant, que la seva taxa activitat, és a dir, el percentatge de persones en edat de treballar, que treballen o estan en disposició de fer-ho, és del 42,3% (un 2,7% menys que l’any anterior). Quan en una societat la taxa d’activitat baixa és símptoma de falta de dinamisme del mercat de treball. Tenint en compte que la taxa d’activitat illenca total és del 64,9%, tot indica que es mantenen -i pot ser que s’agreugin- les dificultats de les persones amb alguna minusvalidesa per a incorporar-se al mercat laboral. A major dificultat d’accés al treball remunerat, menys taxa d’activitat. És una situació que cal revertir: L’objectiu ha de ser, sense excuses de mal pagador, que la taxa d’activitat del col·lectiu de persones amb alguna discapacitat sigui igual que la de la població general. La igualtat no pot ser a mitges!
D’altra banda, l’Enquesta d’Inserció Laboral de Titulats, que es presenta per primera vegada, és un treball de gran importància que proporciona abundant informació sobre diversos aspectes del procés de transició de la universitat al mercat laboral dels titulats i titulades universitaris de primer i segon cicle, i graduats universitaris del curs 2009-2010. Com preveig que es parlarà i escriurà molt sobre els resultats d’aquesta enquesta, només deix anotat, a manera de tast, el següent en relació a Balears, advertint que les dades que tot seguin present no inclouen a la UNED: 1. El 81,1% està treballant, el 12,6% en desocupació, i el 6,4% són inactius (Balears ocupa el segon lloc del rànquing de comunitats autònomes en taxa d’ocupació dels titulats i titulades universitaris). 2. La majoria d’aquestes persones titulades que treballen, el 91,2%, ho fa a les Illes Balears, de fet, som la comunitat autònoma amb menys mobilitat geogràfica d’aquest col·lectiu d’universitaris i universitàries, amb un 6,7% que treballa en una altra comunitat autònoma, i un escàs 2,1% que ho fa a l’estranger. 3. La qualitat de l’ocupació és manifestament millorable, ja que únicament el 43,5% té una ocupació més o menys estable, la resta es reparteix en les diverses precarietats: Contractacions en pràctiques, formació o becari el 6,5%; contractes temporals el 39,2%; autònoms i Treballadors Autònoms Econòmicament Depenents el 10,4%; i el 0,3% té una relació laboral d’ajuda familiar.
En fi, dues estadístiques cabdals per conèixer millor la realitat de la nostra societat. Una realitat complicada i complexa i que poc se sembla a una felicitació nadalenca clàssica. I tanmateix, són unes estadístiques que haurien de tenir una explotació més al detall per conèixer més i millor la realitat de Balears. S’animaran a fer-ho les autoritats en matèria d’estadística autonòmica? Ho dubt, com menys es coneixen les coses, menys necessitats de millorar-les es detecten!
Mentrestant, deixin-me que els desitgi unes bones festes. Encara que personalment prefereixi les festes del solstici d’estiu. Salut, i que siguin feliços!

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.