Menu

FAPA Mallorca: "Demanam la dimissió dels responsables de la Conselleria"

12 setembre, 2013 - Educació, Serveis Públics

FAPA MALLORCA DEMANA LA DIMISSIÓ O DESTITUCIÓ DE LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ, EL SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I LA DIRECTORA GENERAL D’ORDENACIÓ I INNOVACIÓ DE LA QUE DEPÈN EL DEPARTAMENT TIL.
6 de setembre de 2013
La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Mallorca que representa 180 associacions de pares i mares d’alumnes, reclama la dimissió o destitució de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Sra. Joana Maria Camps; del Secretari Autonòmic d’Educació, Sr. Guillem Estarellas; i de la Directora General d’Ordenació i Innovació, Sra. Isabel Cerdà de la que depèn el Servei de Tractament Integrat de Llengües.
La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha suspès cautelarment l’aplicació del Decret de Tractament Integrat de Llengües per greus defectes de forma en la seva tramitació i en l’aplicació del seu calendari. També ha suspès les Instruccions del Secretari Autonòmic d’Educació de dia 9 de maig.
Els motius pels quals demanam la dimissió o destitució d’aquests càrrecs de la Conselleria són:

Al mateix temps, la decisió presa avui d’aprovar el Consell de Govern un Decret-Llei significa la vulneració del dret a la participació de la comunitat educativa en els centres educatius recollit a l’article 27.7 de la Constitució i les competències dels Consells Escolars de definir el projecte educatiu de centre recollit a la LOE, pel que reclamam la dimissió o substitució del President José Ramon Bauzá per vulnerar la Constitució que tant diu defensar.
Aquesta decisió del Govern vulnera de forma flagrant els principis democràtics que, d’acord amb la Constitució (CE), presideixen la convivència ciutadana al nostre país. En primer lloc, suposa un escarni a l’estat de Dret (article 2 de la CE), en tant que ignora la divisió de poders que n’és pròpia. La decisió de contrarrestar una resolució judicial amb l’aprovació d’una nova norma que la deixa sense efecte només pot qualificar-se de desacatament a la justícia. En segon lloc, aquesta barroera maniobra suposa un atemptat a un dels drets fonamentals que la CE reconeix als ciutadans, com és el dret a la tutela judicial efectiva (art. 25 CE). És escandalós, en un sistema de garanties democràtiques, que les ciutadans -en aquest cas els representats pels sindicats que han demanat i obtingut la suspensió cautelar del Decret TIL- que han obtingut la tutela del seu dret mitjançant l’administració de justícia, es vegin privats del mateix mitjançant un artifici político-jurídic totalment il·legítim.
Amb aquesta decisió, el Govern confirma la seva deriva antidemocràtica i totalitària, demostra que està disposat a tot per assolir el seu programa radical inspirat per grupuscles predemocràtics i sembra el conflicte i la discòrdia com a forma d’assolir els seus objectius.

Font: http://www.fapamallorca.org/dimissio-consellera/

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.