Menu

J.R. Bauzá: és la pobresa, estúpid!

12 febrer, 2015 - Estatal, Opinió

Rafel Borràs – El Periscopi
Aquesta legislatura ha estat la legislatura de l’ocupació”. Sense cap complex això va ser el que va dir J.R. Bauzá al Parlament de les Illes Balears. El president no va triar un bon dia per bravejar. Mentre feia aquesta afirmació, l’EAPN-Espanya (Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social o European Anti Poverty Network, en anglès) donava a conèixer el seu quart informe, que avalua el grau de compliment de l’objectiu d’inclusió social especificat en l’Estratègia 2020, mitjançant l’estudi de l’indicador AROPE (acrònim de At-Risk-Of Poverty and Exclusion).  L’estudi titulat “El estado de la pobreza” (consultar aquí) ,  és d’obligada lectura per a qualsevol persona interessada a conèixer  els efectes socials i humans de la crisi.
La importància d’aquest informe és precisament l’anàlisi que fa d’aquest indicador, relatiu al percentatge de població que es troba en risc de pobresa i/o exclusió social, i que agrupa tres subindicadors que mesuren pobresa, privació material i baixa intensitat de treball en la llar. Per evitar confusions s’escau dir que l’ AROPE i la Taxa de Pobresa són indicadors diferents, puix mesuren coses diferents. El primer mesura pobresa i exclusió en el seu conjunt, i el segon només pobresa en termes de renda. El primer és més complet i el segon més limitatiu. La taxa AROPE ens permet comparar-nos amb la resta de regions europees, mentre que difícilment això es pot fer si utilitzem la taxa de pobresa.
El gran valor de l’informe de l’EAPN és que retrata unes Illes Balears en les quals la societat avança cap a una creixent descohesió i dualització, i cap a una major desigualtat. Les dades són prou clarificadores: El valor AROPE per a les Illes Balears l’any 2013 (última dada disponible) és del 27,8% (per sobre del conjunt del Regne d’Espanya, a on es va situar en un 27,3%). Això vol dir que en el període 2009-2013 el percentatge de població illenca en risc de pobresa i/o exclusió social ha crescut un 3,5%, i en els anys de govern de Bauzá no ha deixat de créixer. Si comparem els anys complets d’aquesta legislatura 2012-2013, ha crescut un 2,9%.
No els cansaré amb altres dades que s’inclouen en l’informe de l’EAPN-Espanya, però sí que els puc assegurar que el fet que a les Illes Balears l’any 2013 hi hagués un total de 309.045 persones pobres i/o en risc d’exclusió social té a veure amb la prolongació de l’atur de llarga durada, que no ha estat atès amb Polítiques Actives d’Ocupació des del Consolat de la Mar. Però també influeix, i molt, el deteriorament de la qualitat de l’ocupació. Val a dir que moltes d’aquestes persones són ocupades o, més exactament subocupades com a treballadors i treballadores pobres.  Això últim és el que explica que la taxa AROPE sigui a les Illes Balears superior a la calculada únicament basant-se en el percentatge de persones que estan per sota del llindar de la pobresa.
En definitiva , encara que no ho digui el manual de campanya del PP, les ciències socials fa molt temps que distingeixen entre ocupació i subocupació. La subocupació genera pobresa laboral, per tant em sembla pertinent recordar a J.R. Bauzá, parafrasejant a l’assessor de campanya de Bill Clinton, que la qüestió és la pobresa, estúpid!
Coordinador de programes de la Fundació Gadeso

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.