Menu

Percepcions empresarials vs opinió democràtica

15 març, 2016 - Estatal, Opinió

Rafel Borràs – ATTAC Mallorca
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar ahir la interessantíssima enquesta d’opinió sobre l’entorn empresarial de 2015. Aquest producte estadístic no és una altra cosa que l’anàlisi de la percepció que té l’empresariat sobre l’entorn polític, institucional i social en el qual les empreses prenen les seves decisions. Als efectes d’aquest producte estadístic, l’entorn empresarial el constitueixen 12 components: Demanda dels seus productes, entorn macroeconòmic, morositat, regulació econòmica, fiscalitat, disponibilitat de finançament, eficiència del mercat de treball, adequació del capital humà, costos input, infraestructures, insuficiència d’equipament, i costos judicials (vegin nota metodològica en pàgina 18 de la publicació de l’INE aquí disponible.)
Pel que fa referència a les Illes Balears, els resultats més rellevants, al meu entendre, són els següents:
1.- Els tres components amb major importància per a l’ empresariat illenc són: Demanda dels seus productes (54,9%), entorn macroeconòmic (35,9%), i disponibilitat de finançament (35,5%). En relació a l’evolució dels components de l’entorn empresarial als negocis, els que tenen una evolució més desfavorable són la fiscalitat (31,9%), la morositat (25,6%) i l’entorn macroeconòmic (20,1%); mentre que els indicadors demanda dels seus productes (26%), entorn macroeconòmic (19,4%), i adequació capital humà (13,6%) són els que tenen una evolució més favorable.
2.- A la pregunta “En l’últim any, com percep que van evolucionar els recursos que ha de dedicar la seva empresa a la resolució de tràmits amb les diferents administracions?”, entorn del 17% dels empresaris illencs contesta que van augmentar, mentre que, fa no fa, un 4% considera que van disminuir. I en preguntar-lis si perceben un benefici de la substitució d’autoritzacions prèvies per declaracions responsables, entorn del 42% contesta que no, i un molt minoritari percentatge, que oscil·la, segons quina sigui l’administració, d’un 6,2% a un 10,3%, dóna un sí com a resposta.
3.- Balears lidera el rànquing de CCAA quant a evolució favorable dels indicadors: Demanda dels seus productes, adequació del capital humà, i entorn macroeconòmic.
Si descodifiquem els punts anteriors, un pot intuir algunes coses de rellevància: D’una banda, l’evolució desfavorable del component fiscalitat alguna cosa tindrà a veure amb l’anunci d’impost turístic i el manteniment de l’IVA. D’altra banda, sembla que les mesures per “llevar traves administratives”, a les quals era tan aficionada l’administració Bauza&Delagado&Company, no aconsegueixen un aprovat majoritari entre l’empresariat, potser perquè estaven dirigides a sectors tant minoritaris com influents. I, finalment, si tenim en compte que l’INE es refereix a demanda dels seus productes com a “grandària de mercat”, a adequació del capital humà com a “qualitat i formació adequada dels treballadors per al desenvolupament de l’activitat de l’empresa”, i a eficiència del mercat de treball com a “dinamisme, disponibilitat de reciclatge educacional; flexibilitat per a la contractació i acomiadament d’empleats en l’empresa”, el fet que les Illes Balears ocupin el primer lloc en el rànquing autonòmic d’evolució favorable en els dos primers casos, i el segon en el tercer cas, em suggereix que, com indiquen les notícies que arriben de la ITB de Berlín, tenim un gran mercat turístic, ho tenim gairebé tot venut, i no cal preocupar-se massa. No necessitem millorar la formació, ni la qualitat, ni l’estabilitat de l’ocupació.
Però, afortunadament, les percepcions empresarials no tenen per què coincidir amb l’opinió majoritàriament i democràticament expressada per la ciutadania.

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.