Organització

ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

El funcionament d’ATTAC és assembleari; totes les decisions són consensuades i discutits tots els documents elaborats.

Attac Mallorca està organitzada entorn dels seus socis i comissions de treball. Tal i com marquen els seus estatuts hi ha també una Junta Directiva, que està integrada per una presidència, una tresoreria, un secretariat i 4 vocals. Actualment hi ha les següents comissions de treball: comissió d’extensió i sensibilització, comissió de serveis públics, comissió de justícia fiscal global, i la xarxa iberoamericana.

Els socis d’ ATTAC Mallorca són qui financen l’entitat amb una quota, la quantia de la qual trien ells mateixos entre diverses opcions.

Els socis d’ATTAC participen en les activitats de diferent manera: activament, de manera permanent o de manera ocasional, formant part de les comissions, també aportant escrits, documents o, simplement pagant la seva quota.

Per esdevenir soci d’ATTAC,els aspirants solen posar-se en contacte amb la Junta o amb qualsevol soci i serà convidat a mantenir una entrevista amb diversos socis que l’informaran de la ideologia de l’entitat i la seva dinàmica de feina alhora que pot expressar les seves espectatives i donar el seu punt de vista per veure quin ha de ser el lloc de l’aspirant en el grup.

Els socis d’ATTAC es reuneixen quinzenalment en reunió ordinària on tracten els temes de la feina de cada dia i prenen les decisions que s’escauen i en assemblea general anualment per fer el balanç de l’any, renovar els càrrecs i plantejar l’any següent.

FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE REPRESENTACIÓ

Junta Directiva

És funció de la Junta Directiva articular les disposicions i les directrius de l‘Assemblea General, programar i realitzar les activitats socials i dur la gestió administrativa i econòmica de l’Associació.

Funcions:

 • Representar legalment l’Associació.
 • Vetllar perquè es compleixin els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 • Procurar que es dugui a terme la coordinació entre els membres de la Junta pel que fa a les seves funcions i les seves activitats.
 • Convocar les Assemblees i reunions de la Junta i les reunions ordinàries.
 • Redactar i signar les actes de l’Assemblea General i de les altres reunions ordinàries.
 • Proposar delegats per a la representació a la coordinadora estatal i representants a nivell local.
 • Tenir cura de la documentació i del fons bibliogràfic de l’Associació.
 • Autoritzar i signar les certificacions que calgui lliurar.
 • Complementar / tenir al dia el llibre de registre de socis.
 • Respondre de la gestió econòmica de l’Associació.
 • Elaborar el pressupost, el balanç anual i la liquidació de comptes.
 • Complementar els llibres de comptabilitat, arxivar les factures i els comprovants bancaris.

COMISSIONS RELACIONALES AMB ATTAC ESPANYA:

És funció del /la responsable de cada una d’aquestes comissions:

 • Fer d’enllaç entre la Mesa de Coordinació d’ATTAC Espanya i la Junta d’ATTAC Mallorca en relació a la informació generada:
 • Llegir els correus arribats per internet, contestar-los si cal, passar la informació als altres membres de la comissió i a la Junta. Arxivar-los.
 • Dur un seguiment dels principals temes de treball.
 • Participar de les reunions virtuals d’aquesta comissió i aportar aquesta informació a la Junta

Comissió d’Extensió i de sensibilització

Aquesta comissió assoleix un dels objectius essencials d’Attac, que ès la d’impulsar i afavorir el desenvolupament d’una opinió pública independent, activa i ben informada.

Des de aquesta dimensió les funcions d’aquesta comissió són les següents:

 • Presència a Internet mitjançant la pàgina Web i Facebook.
 • Presència al carrer: meses informatives, participació juntament amb altres moviments socials en campanyes i manifestacions.
 • Presència als mitjans de comunicació.
 • Presència en espais de debat i reflexió: taules rodones, conferències, cine fòrums.
 • La presència dins el món educatiu, amb una subcomissió que té com a principals objectius la sensibilització, conscienciació i divulgació dels plantejaments d’Attac dins l’àmbit educatiu.
 • Atenció continuada als socis i sòcies d’ATTAC pel que fa a la informació i a la participació.
 • Atenció a les persones que demanen informació: mantenir contactes personals per donar a conèixer l’associació i incorporar-la a la mateixa si cal.

Comissió de Serveis Públics

Pretén analitzar la vigència dels serveis públics al nostre país, controlar-ne el procés de privatització i valorar la possible manipulació de la informació que circula sobre el tema. Defensar els Serveis Públics com a dret de la ciutadania.

Les seves tasques és resumeixen així:

 • Organitzar activitats, i difondre la informació generada sobre aquest temes.
 • Participar en les reunions virtuals convocades pel coordinador d’aquesta comissió.

Comissió de Justícia Fiscal Global

L’objectiu principal pel qual va ser creat ATTAC és el de impulsar i establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional, així com assolir una fiscalitat internacional més justa, en base als Impostos Fiscals Globals i la supressió dels Paradisos Fiscals.

La tasca es concreta en difondre la informació i participar en les reunions virtuals convocades pel coordinador de la comissió.

Xarxa Íberoamericana d’Attac

Té com objectiu la connexió d’ATTAC Espanya amb els ATTACs latinoamericans, ofereix la possibilitat d’un coneixement mutu i de descobrir camps de col·laboració, així com compartir informació i treballar en la recerca de resistències i d’alternatives, a la vegada que cerca agrupar a membres que puguin estar dispersos.

Igualment contribueix a un enfortiment de l’activitat internacional i internacionalista, especialment als temes com FMI, OMC i ONU i en relació a la nostra posició amb l’ ALBA i les multinacionals espanyoles y europees ubicades al continent americà.

PARTICIPACIO D’ATTAC MALLORCA A DIFERENTS FÒRUMS

Assemblea de Moviments Socials

Les entitats organitzadores del Fòrum Social de Mallorca, de les quals ATTAC Mallorca és una de les entitats promotores, mantenen actualment una activitat permanent per dur a terme accions relacionades amb la promoció i defença dels Serveis Públics i altres temes sorgits a rel de l’anàlisi de la situació local, com és la corrupció.

Plataforma contra la Corrupció i per la dignificació de la democràcia

Formada per un conjunt de vuitanta entitats constituïda com a grup de pressió per denunciar el frau i la corrupció política i organitzar accions sensibilitzadores per a la ciutadania.

Fòrum de la Ciutadania

Organització institucional que intenta agrupar tots els moviments ciutadans per fer un seguiment de les polítiques del Govern. La representant d’ATTAC ha estat elegida vicepresidenta d’aquesta entitat.

Segueix-nos

Segueix el nostre RSS Segueix-nos a Facebook Segueix-nos a Twitter Contacta'ns Telegram ATTAC España

20 aniversari d’ATTAC España

Economía para la ciudadanía

Opinió gràfica

No a todos los machismos - Forges

ATTAC Mallorca dóna suport

PAH


Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma

Arxiu