Menu

Organització

ORGANITZACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
El funcionament d’ATTAC és assembleari; totes les decisions són consensuades i discutits tots els documents elaborats.
Attac Mallorca està organitzada entorn dels seus socis i comissions de treball. Tal i com marquen els seus estatuts hi ha també una Junta Directiva, que està integrada per una presidència, una tresoreria, un secretariat i 4 vocals. Actualment hi ha les següents comissions de treball: comissió d’extensió i sensibilització, comissió de serveis públics, comissió de justícia fiscal global, i la xarxa iberoamericana.
Els socis d’ ATTAC Mallorca són qui financen l’entitat amb una quota, la quantia de la qual trien ells mateixos entre diverses opcions.
Els socis d’ATTAC participen en les activitats de diferent manera: activament, de manera permanent o de manera ocasional, formant part de les comissions, també aportant escrits, documents o, simplement pagant la seva quota.
Per esdevenir soci d’ATTAC,els aspirants solen posar-se en contacte amb la Junta o amb qualsevol soci i serà convidat a mantenir una entrevista amb diversos socis que l’informaran de la ideologia de l’entitat i la seva dinàmica de feina alhora que pot expressar les seves espectatives i donar el seu punt de vista per veure quin ha de ser el lloc de l’aspirant en el grup.
Els socis d’ATTAC es reuneixen quinzenalment en reunió ordinària on tracten els temes de la feina de cada dia i prenen les decisions que s’escauen i en assemblea general anualment per fer el balanç de l’any, renovar els càrrecs i plantejar l’any següent.
FUNCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN I DE REPRESENTACIÓ
Junta Directiva
És funció de la Junta Directiva articular les disposicions i les directrius de l‘Assemblea General, programar i realitzar les activitats socials i dur la gestió administrativa i econòmica de l’Associació.
Funcions:

COMISSIONS RELACIONALES AMB ATTAC ESPANYA:
És funció del /la responsable de cada una d’aquestes comissions:

Comissió d’Extensió i de sensibilització
Aquesta comissió assoleix un dels objectius essencials d’Attac, que ès la d’impulsar i afavorir el desenvolupament d’una opinió pública independent, activa i ben informada.
Des de aquesta dimensió les funcions d’aquesta comissió són les següents:

Comissió de Serveis Públics
Pretén analitzar la vigència dels serveis públics al nostre país, controlar-ne el procés de privatització i valorar la possible manipulació de la informació que circula sobre el tema. Defensar els Serveis Públics com a dret de la ciutadania.
Les seves tasques és resumeixen així:

Comissió de Justícia Fiscal Global
L’objectiu principal pel qual va ser creat ATTAC és el de impulsar i establir mecanismes democràtics de regulació i control dels mercats i del sistema financer internacional, així com assolir una fiscalitat internacional més justa, en base als Impostos Fiscals Globals i la supressió dels Paradisos Fiscals.
La tasca es concreta en difondre la informació i participar en les reunions virtuals convocades pel coordinador de la comissió.
Xarxa Íberoamericana d’Attac
Té com objectiu la connexió d’ATTAC Espanya amb els ATTACs latinoamericans, ofereix la possibilitat d’un coneixement mutu i de descobrir camps de col·laboració, així com compartir informació i treballar en la recerca de resistències i d’alternatives, a la vegada que cerca agrupar a membres que puguin estar dispersos.
Igualment contribueix a un enfortiment de l’activitat internacional i internacionalista, especialment als temes com FMI, OMC i ONU i en relació a la nostra posició amb l’ ALBA i les multinacionals espanyoles y europees ubicades al continent americà.
PARTICIPACIO D’ATTAC MALLORCA A DIFERENTS FÒRUMS
Assemblea de Moviments Socials
Les entitats organitzadores del Fòrum Social de Mallorca, de les quals ATTAC Mallorca és una de les entitats promotores, mantenen actualment una activitat permanent per dur a terme accions relacionades amb la promoció i defença dels Serveis Públics i altres temes sorgits a rel de l’anàlisi de la situació local, com és la corrupció.
Plataforma contra la Corrupció i per la dignificació de la democràcia
Formada per un conjunt de vuitanta entitats constituïda com a grup de pressió per denunciar el frau i la corrupció política i organitzar accions sensibilitzadores per a la ciutadania.
Fòrum de la Ciutadania
Organització institucional que intenta agrupar tots els moviments ciutadans per fer un seguiment de les polítiques del Govern. La representant d’ATTAC ha estat elegida vicepresidenta d’aquesta entitat.