Menu

Suport d'ATTAC Mallorca al manifest de la plataforma Crida

15 juny, 2013 - ATTAC Mallorca, Comunicats, Educació, Notes de Premsa, Serveis Públics

logo ATTAC MallorcaATTAC Mallorca dona el seu suport al manifest elaborat per la plataforma CridaATTAC Mallorca considera, a més, que és del màxim interès per a tota la ciutadania la defensa d’una educació pública de qualitat que ajudi al foment d’una societat civil ben formada, ben informada i crítica. Aquesta societat empoderada que proposam des d’ATTAC només es pot aconseguir reforçant els recursos educatius i culturals i seguint els valors democràtics de llibertat, igualtat i laïcitat.
______________
Manifest de la plataforma Crida:
La PLATAFORMA CRIDA demana la RETIRADA DE LA LOMCE pels següents motius:
1. Perquè és una llei SENSE SUPORT NI PARTICIPACIÓ de la Comunitat educativa.
La LOMCE ha aconseguit el rebuig de la gran majoria de la comunitat educativa i no té el suport de la comunitat científica, ni dels agents socials, ni de la gran majoria de les forces polítiques. Sols el PP, els que gestionen l’economia de mercat i l’Església Catòlica donen suport a aquesta llei. S’ha renunciat al diàleg i s’ha apostat per la imposició.
La millora del sistema educatiu només serà possible si compta amb un ampli consens de la comunitat educativa i amb la implicació de tota la societat.
2. Perquè és una CONTRAREFORMA EDUCATIVA, regressiva en el temps (i en les idees) i contrària als principis i als valors d’un sistema realment democràtic.
La LOMCE es fonamenta en criteris pedagògics caducs i s’allunya dels valors educatius (democràtics) més elementals i de la Constitució espanyola. Entén l’ensenyament públic com a beneficència no com un dret inalienable de la ciutadania.
3. Perquè és EXCLOENT enlloc d’INCLUSIVA.
La LOMCE incrementa les desigualtats personals i socials i per això pretén subratllar les diferències en lloc d’assumir el paper irrenunciable de la inclusió i la integració de tot l’alumnat com eix vertebrador d’una societat més justa i democràtica. Des de l’educació primària
s’etiqueta i es classifica els alumnes encaminant-los a un itinerari predeterminat: avaluació final a primària, revàlides a ESO i a Batxillerat, 4-ESO amb àrees ja determinants pel futur acadèmic.
Una escola pública de qualitat intenta compensar les desigualtats per tal que els infants i els joves tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats de manera que la situación econòmica i social no sigui un element discriminatori.
4. Perquè és ELITISTA i SEGREGADORA.
La LOMCE promou la segregació i l’especialització dels centres educatius en funció del context social i familiar. Preveu una especialització i una classificació dels centres segons la tipología de l’alumnat a partir dels resultats acadèmics. Així, l’Administració podrà assignar més recursos
econòmics, personals i materials, als centres amb millors resultats acadèmics, no en funció de les necessitats educatives de l’alumnat o del centre, contràriament a allò que caldria fer per combatre el fracàs escolar. (1)
5. Perquè és SEXISTA enlloc de COEDUCADORA.
La LOMCE legitima concerts educatius que discriminen per raó de sexe, tot i que la Constitució Espanyola a l’article 14 diu “ Tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”, i que diverses sentències del Tribunal Suprem consideren il·legal que se subvencionin amb diners públics centres educatius que discriminen i separen l’alumnat segons el sexe.
6. Perquè oblida l’EDUCACIÓ INTEGRAL de les persones.
La LOMCE oblida que l’educació és una eina per educar les persones de forma integral com a ciutadans democràtics, crítics, creatius, participatius i compromesos. (2) Centra els seus objectius en la valoració quantitativa dels resultats (exàmens, notes, revàlides) enlloc de centrar-se en els processos d’ensenyament-aprenentatge, i posa l’èmfasi en les llengües i les matemàtiques oblidant-se de les humanitats i de les arts: la filosofia, la història, la literatura, la música, les arts plàstiques, l’educació per la pau, l’educació emocional, l’educació per al ciutadania,…
7. Perquè afavoreix L’ADOCTRINAMENT I ELS PRIVILEGIS de l’Església catòlica.
La LOMCE és una llei que afavoreix clarament un sector de la societat, concretament l’Església Catòlica. Afavoreix més concerts educatius amb les escoles concertades confessionals, especialment en la modalitat de Batxillerat, i amb escoles que discriminen per sexe vinculades majoritàriament a l’Opus Dei. I manté un tracte privilegiat a l’Església catòlica establint, com a àrea curricular, l’assignatura de Religió en tots els nivells educatius.
8. Perquè és ANTIDEMOCRÀTICA ja que limita la participació de la comunitat educativa.
La LOMCE suposa un fort atac a la democràcia participativa i real de la comunitat educativa en la gestió i en el control de l’educació. Elimina la capacitat de decisió dels Consells Escolars i els relega a òrgans purament consultius (els Consells Escolars eren l’únic òrgan de participación real de la comunitat educativa: famílies, alumnat i professorat i PAS). (3) Preveu un poder de decisió unipersonal en la figura del director/a, el qual decidirà sobre totes les qüestions de tipus pedagògic (aprovació de la PGA, del PEC, etc), de gestió econòmica i de personal docent. Es posa en perill la llibertat de càtedra, recollida a la Constitució Espanyola, i es trenca amb la transparència dels procediments administratius per a la configuració de les plantilles docents basats en els mèrits i la igualtat. Aquesta és ja una forma de privatització dels centres públics.
9. Perquè és CENTRALITZADORA.
La LOMCE elimina la riquesa que suposa la diversitat cultural i lingüística dels pobles de l’Estat espanyol amb la voluntat d’uniformitzar i de controlar l’educació de tots els infants i joves menyspreant la seva identitat diferenciada. Amb la LOMCE, l’Estat controlarà la programació de es àrees bàsiques, l’alta inspecció marcarà els criteris i els continguts de les revàlides de final d’ ESO i Batxillerat, i farà el disseny del currículum bàsic que s’ha d’impartir “per tot” i “a tots”.
10. Perquè és COMPETITIVA enlloc de COOPERATIVA.
Se prioritza l’individualisme i la competitivitat front a la cooperació i el diàleg. Els problemas s’individualitzen i les seves conseqüències recauen sobre les persones que els pateixen. Els que en surten guanyant són els més forts i els més rics. La competitivitat individual i la dels centres educatius és un eix bàsic a la LOMCE. Els centres amb els millors alumnes, amb els millors resultats, guanyaran la cursa i obtindran com a premi més recursos econòmics. Així, el fracàs d’uns es converteix en l’èxit d’uns altres. La classificació i la competició és el que estimula la cursa de l‘educació que condueix a produir maquinetes i no persones, a augmentar el fracàs escolar quan no preveu cap mesura per combatre-la.
11. Perquè és MERCANTILISTA I CLASSISTA.
La LOMCE permet la introducció dels agents privats i es posa a les ordres de l’economia de mercat que ens ha conduit a la crisi actual. Se li permet apoderar-se del sistema educatiu, regulant, finançant i prestant serveis, substituint allò públic que permet la igualtat d’oportunitats i de drets. Es tracta de formar treballadors a les ordres del mercat, per un costat, i, per un altre, una elit que continuï amb el control i amb el sistema de sempre. Per això, adoctrina els alumnes en la competitivitat i en el mercantilisme com a valors bàsics de l’educació que ajudin a reproduir i a perpetuar els privilegis de la classe dominant.
12.- Perquè MENYSPREA LA CULTURA I LA LLENGUA.
La LOMCE vol espanyolitzar (castellanitzar) tota Espanya i degrada les llengües cooficials a un nivell molt secundari, la qual cosa suposa un gran retrocés que ens situa a principis dels anys 80. El català, el basc, el gallec, no són matèries troncals ni específiques en el currículum bàsic.
Ara bé, el govern espanyol estarà obligat a sufragar el cost d’una escola privada si no hi ha oferta pública en la llengua vehicular que trii la família, a compte, això sí, de la comunitat autònoma corresponent.
13. Perquè és TECNÒCRATA I INDIVIDUALISTA.
La LOMCE defineix els seus objectius educatius centrats en una valoració quantitativa dels resultats amb un interès exclussivament tecnocràtic (les revàlides es converteixen en una obsessió per a la classificació i l’etiquetatge de l’alumnat a més a més d’un mecanisme de control del currículum). Pretén treure al mercat empleats que produeixin, que no importa que pensin, tan sols que siguin útils a l’economia de mercat. Ara més que mai resulta imprescindible enfortir la societat en base a la cooperació, a l’ajuda mútua per poder trobar sortides a aquesta situació de crisi, per no tornar caure en l’avaricia, en l’individualisme i en l’especulació.
La LOMCE converteix les TIC en un element metodològic d’individualització. La cultura digital a l’aula es planteja en base a una disminució de costos d’altres recursos de suport i de reforç, apostant per un ensenyament més individualitzat que condueix a una reducció de professorat i a la massificació de les aules amb alumnes connectats a un ordinador. No es contemplen les enormes possibilitats d’utilització de les TIC com a un recurs més per a la investigació, per a la creació i per a la col·laboració.
14.- Perquè es presenta SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT.
La LOMCE es presenta amb una manca absoluta de recursos econòmics per dur-la endavant. Tanmateix a la memòria econòmica no es prioritza la inversió en educació sinó l’estalvi dels costos i la reducció del nombre de professorat: “ L’eix d’aquesta reforma no és de cap manera l’increment de la inversió en educació si no la millora de la eficàcia i eficiència dels recursos disponibles”. Segons aquesta memòria econòmica, el govern central assumirà els costos directes (com les revàlides), mentre que les CCAA han d’assumir els costos indirectes i de consolidació tals com el reforç de la FP o dels itineraris de 4t d’ESO. Què passarà si la CCAA no disposa de dotació suficient?. El govern central preveu un increment de la despesa en educació en 3 anys d’uns 400 M€ quan s’han retallat 1.700M€ durant el curs 2011/12 (6.700M€ des del 2010).
No podem confiar en una dotació suficient que pugui desenvolupar la LOMCE quan l’única realitat que coneixem i que es defensa des del govern és la retallada en el pressupost d’educació.

Annex

CONCERTS EDUCATIUS
(1) L’única referència per a la legitimació dels concerts educatius que discriminen per raó de sexe sols és a la “ CONVENCIÓ, aprovada per la UNESCO el 1960, relativa a la lluita contra les discriminacions a l’ensenyament”, signada per Espanya. Una convenció de fa més de 50 anys!
Hi ha diverses sentències del Tribunal Suprem que consideren il·legal que se subvencioni els centres educatius que separen l’alumnat per sexe, ja que aquests centres discriminen i en virtut d’això no es poden acollir a fons públics.
La Constitució Espanyola a l’article 14 diu: “ Tots els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumnstància personal o social”
A Espanya hi ha uns 150 centres d’aquest tipus (0,5% del total), i 70 són concertats. La majoria estan vinculats a l’ OPUS DEI . Els centres concertats que separen per sexe reben entre 75 i 100 milions d’ &/ any i són centres d’elit.
EDUCACIÓ INTEGRAL DE LES PERSONES
(2) No se respecta l’ Article 27, punt 2, de la Constitució Espanyola : “ L’educació tendrá com objecte el desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i els drets a les llibertats fonamentals”
ANTIDEMOCRÀTICA
(3) No se respecta l’ Article 20, punt c, de la Constitució Espanyola: “Es reconeixen i es protegeixen els drets
a) A expressar i difondre lliurament els pensaments, les idees i les opinions mitjançat la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció.
c) A la llibertat de càtedra…
p2: L’ exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de cap censura prèvia” No se respecta l’ Article 27, punt 7 de la Constitució Espanyola : “Els professors, els pares, i en el seu cas els alumnes intervindran en el control i la gestió de tots els centres sostinguts per l’Administració amb fons públics, en la forma que la llei estableixi” No se respecta l’ Article 27, punt 5 de la Constitució Espanyola : “Els poders públics garanteixen el dret de tothom a l’educació, mitjançant una programació general de l’ensenyament, amb la participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents”
ASPECTES ECONÒMICS
LA LOMCE ES LA COBERTURA LEGAL DELS RETALLS A L’ EDUCACIÓ
(4) A la mateixa MEMÒRIA ECONÒMICA s’argumenta que els diferents estudis realitzats a la OCDE constaten que el creixement econòmic es relaciona directament amb el nivell de formació de la població.
En aquests darrers anys la mitjana del creixement anual del PIB en els països de la OCDE s’ha incrementat amb més d’un punt percentual degut als beneficis de professionals formats i preparats.
A pesar d’aquestes informacions del propi MEC, la memòria econòmica exposa que “l’eix de la reforma educativa no és de cap manera l’increment de la inversió en educació sinó la millora de l’eficàcia i l’eficiència dels recursos disponibles”
Dels 400 M€ de despesa que es preveuen, el Govern central pretén que el 95% dels costos directes siguin finançats pel FONS SOCIAL EUROPEU.
A les Illes Balears, entre 2009 i 2013 les partides pressupostàries dedicades al professorat s’han reduït en un 15% (80.327 €), però mentrestant es concerten centres de l’OPUS (Parc BIT) que segreguen per sexes i que ja ens han costat 400.000€ de diners públics. A més a més, se concerten etapes educatives no obligatòries com són l’educació infantil i el batxillerat, concretament a les IB en aquesta darrera dècada ha anat augmentant la inversió en centres concertats, especialment en la modalitat de Batxillerat.
La Constitució Espanyola , a l’article 27, punt 4 diu “L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït” .
Hi ha diners pel que els interessa, i l’educació -especialment l’educació pública- no és una prioritat més bé una nosa. Mentre se retalla l’educació en 1.700M€ durant el curs 2011/12 i 6.700M€ des del 2010, per exemple :
– se dediquen 3.000M€ per rescatar autopistes de peatge construïdes a les darreres dècades i que es troben en situació crítica. Se rescatarà a les grans constructores espanyoles amb diners de tots.
– se dediquen a programes d’adquisició d’armament 31.000 M€. El 31% de la deute de l’estat espanyol té origen militar. Sols durant el 2012 i de forma extra pressupostària se varen destinar 2.089 M€ per a modernització d’armament. 87 cazas Eurofigther han costat 11.470M€ i 239 blindados Leopard 2.390M€

ATTAC Mallorca no s'identifica necessàriament amb els continguts publicats, excepte quan estan signats per la pròpia organizació.